Förvaltning

newCADs gedigna branscherfarenhet gör att vi kan se fastighetsförvaltning i ett bredare perspektiv, oavsett om det avser handel, kontor, industrifastigheter, bostäder, offentliga fastigheter eller kommunalt drivna fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden etc.

Tillsammans med er identifierar och paketerar vi lösningar för de utmaningar och mål som ni har. Det kan var ett fristående ritningsarkiv där behovet är att ha ritningar som alltid är uppdaterade som du kan lita på till 100% och som är lättillgängligt oavsett om du befinner dig på kontoret eller är ute på plats i verksamheten. Det kan även vara avancerade BIM-modeller över fastigheterna som är integrerade med tekniska fastighets-, ekonomi- och/eller GIS-system och som hjälper dig med dina OVK-besiktningar, SBA-arbete, ronderingar, hyreskontrakt etc.

Genom att ha god kontroll över sina fastigheter och dess ytor effektiviseras den ekonomiska förvaltningen likväl den tekniska förvaltningen.

 • Du spar många frågor och mycket tid genom att alltid kunna lita på dina fastighetsmodeller och informationen kopplat till dessa.
 • Drifttjänster kan upphandlas genom kostnadseffektiva serviceavtal.
 • Städupphandlingar kan lätt göras genom att ha sina ytor klassificerade i städzoner.
 • Nyckeltal tas lätt fram oavsett om det gäller tekniska/ekonomiska nyckeltal för kontor, handel, bostäder eller skolor etc.
 • Underlag för om- eller nybyggnation finns alltid tillgängligt vilket underlättar besluts- och igångsättningsprocessen.

Oavsett storlek på fastighetsbeståndet tar vi ett helhetsansvar i alla faser för fastigheternas livscykel. Från tidiga skeden – projektering – produktion – förvaltning fram till avveckling.

Vi har ett team som utifrån behov tar fram rätt verktyg för er och ger er stöttning i processen från behovsutvärdering, genomförande till drift, vid behov samarbetar vi dessutom med extern kompetens.

Genom styrning, kontroll och kostnadsmedvetenhet i projekten bidrar vi till värdeutveckling i era fastigheter. Vi ser även att en god dokumentation kring fastigheten värderas allt högre vid försäljning.

För det dagliga arbetet kring fastighetsförvaltning tar vi ansvar för och erbjuder tjänster som:

 • Fortlöpande förvaltning av ritningsarkiv, utlämning/inlämning av ritningar till/från konsulter vid om- och nybyggnation
 • Kvalitetssäkring av ritningar vid inlämning
 • Upprensning och sortering i befintligt ritningsbestånd, vilket innebär att vi tar bort gamla ritningar som inte längre behövs för förvaltning av fastigheten
 • Upprättande av BIM-modeller av fastigheter
 • Framtagande av alla sorters relationsritningar oavsett om det gäller Arkitekt-, El-, Ventilations-, eller Rörritingar.
 • Areamätning och ytklassificering på digitala ritningar till kontrakt, städytor etc.
 • Inventering & yt-uppmätningar på plats
 • Upprättande av kontraktsritningar
 • Upprättande av säljritningar
 • Brandskyddsdokumentation i form av SBA, Utrymningsplaner, Orienteringsritningar etc.
 • Fortlöpande råd för att göra dokumentationsförvaltningen effektivare
 • Utbildning